Spring naar inhoud

De omgevingswet

Van véél wetten naar één omgevingswet

In Nederland gelden op dit moment 26 wetten voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur die invloed hebben op de leefomgeving. Die worden nu allemaal samengebracht in één wet: de omgevingswet. Ook gaan we van vijfduizend wetsartikelen naar driehonderdvijftig. Het doel is om het omgevingsrecht overzichtelijker en duidelijker te maken.

Het moet ook makkelijke worden om verschillende belangen die samenkomen in onze leefomgeving beter op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan natuur, mobiliteit en cultureel erfgoed. Kortom, deze regeling dwingt de gemeente om naar al deze thema's te kijken voordat er een besluit valt over de leefomgeving. De omgevingswet moet het makkelijker maken om snel in te spelen op nieuwe en belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Door de hoeveelheid aan wetten en regels gaat dit nu vaak moeizaam.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een onderdeel van de omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Een 'fit en groene' omgevingsvisie

Voor de omgevingsvisie is in 2021 het accent 'fit en groen in de polder' gekozen met behulp van inwoners.

In het 'fitte en groene dorp in de polder' zijn het milieu en duurzaamheid erg belangrijk. We zetten flink in op vergroening en het opwekken en besparen van energie. Deze ontwikkelingen moeten elkaar niet tegenwerken. Vergroening, hergebruik, warmtepompen, een warmtenet en het omgaan met extreem weer krijgen veel aandacht. Hierbij kijken we naar bestaande maar ook nieuwe oplossingen. We maken de buitenruimte groener door tegels en asfalt zoveel mogelijk te vervangen door waterdoorlatende materialen.

Ook zorgen we dat veel verschillende soorten planten en dieren goede leefomstandigheden vinden in ons dorp. We planten alleen inheemse soorten aan. Daarnaast leggen we meer wandel- en fietspaden en natuurlijke speelplaatsen aan om van het groen te genieten. Om gezondheid nog verder te bevorderen zorgen we voor voldoende ruimte om te sporten.

Woningbouw en bedrijvigheid zijn minder belangrijk. Natuurlijk zijn bedrijven welkom in Alblasserdam maar wij verlangen van deze bedrijven dat zij hetzelfde over het milieu denken als wij. Woningbouw gebeurt duurzaam en met een belangrijke rol voor de natuur. Waar mogelijk veranderen we bedrijventerreinen in gebieden met woningen of maken we zones met bedrijven én huizen. We leggen geen nieuwe wegen aan, maar stimuleren de fiets, het openbaar vervoer, laadpalen en deelauto's/ deelscooters.

Een fit en groen dorp in de polder heeft als doel: aanpassen aan de klimaatverandering, de klimaatverandering tegengaan, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en gezondheid.

Meer informatie over de omgevingswet op rijksoverheid.nl

Login om verder te gaan
refresh

Cancel